Home

16001600

Nasza oferta

W zakresie usług projektowych oferujemy:

  • organizację procesu projektowania inwestycji:

od przygotowania wniosku decyzji o warunkach zabudowy, wykonania wielobranżowego projektu we wszystkich jego fazach, wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień formalno-prawnych warunkujących wydanie pozwolenia na budowę

  • projektowanie architektoniczne-konstrukcyjne i instalacyjne:

pełnobranżowe projekty budowlane obiektów użyteczności publicznej – hal i boisk sportowych, budynków biurowo-socjalnych, handlowo-usługowych, mieszkalno-usługowych, służby zdrowia, oświaty i kultury, hotelowo-gastronomicznych, mieszkalnych – wielorodzinnych i jednorodzinnych, obiektów produkcyjnych-przemysłowych i rolniczych, oczyszczalni ścieków, stacji paliw, kotłowni itp.

  • doradztwo:

w zakresie wszelkich spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego, pozwoleniami w zakresie gospodarki odpadami

Wykonujemy również:

  • operaty wodnoprawne wymagane przepisami ustawy Prawo wodne
  • programy gospodarki odpadami zgodnie z wymogami ustawy o odpadach oraz inne dokumentacje wymagane przepisami o odpadach
  • raporty oddziaływania na środowisko

MTM Tomasz Małkus